Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

FW: AYΣΤΗΡΟΤΑΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 128 ΤΡΑΠΕΖΕΣ...

 

 

Feed: FIMOTRO
Posted on: Wednesday, October 23, 2013 10:31 PM
Author: noreply@blogger.com (fimotro)
Subject: AYΣΤΗΡΟΤΑΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ 128 ΤΡΑΠΕΖΕΣ...

 

Στο 8% θα θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον πήχη για την κεφαλαιακή επάρκεια (Core Tier 1) των τραπεζών, στα πλαίσια των επικείμενων επιθεωρήσεων κεφαλαιακής ποιότητας...

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα λεπτομέρειες της συνολικής αξιολόγησης που θα διενεργηθεί ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη πλήρους εποπτικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.
Η κεντρική τραπεζική αρχή της Ευρωζώνης θέλει να διαπιστώσει τους πιθανούς κινδύνους που κρύβουν οι ισολογισμοί των τραπεζών πριν αναλάβει την τραπεζική εποπτεία στην Ευρωζώνη. Στη σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα ολοκληρώσει τα λεγόμενα τεστ αντοχής τον Οκτώβριο του 2014, προτού αναλάβει τα καθήκοντα εποπτείας τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.
Τονίζει επίσης πως δεσμεύεται να υποβάλει τις κορυφαίες τράπεζες της Ευρωζώνης σε ενδελεχείς ελέγχους, στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον κλάδο. Παρουσιάζοντας τα σχέδια για τους ελέγχους στις 128 μεγαλύτερες τράπεζες, η ΕΚΤ επισημαίνει πως στόχος των τεστ είναι να βελτιώσουν την διαφάνεια στον τραπεζικό κλάδο και να εφαρμόσουν «διορθωτική δράση», όπου αυτό είναι απαραίτητο.
«Μια ενιαία διεξοδική αξιολόγηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις σημαντικές τράπεζες, που αναλογούν στο 85% περίπου του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Ευρώπη αλλά και για το μέλλον της οικονομίας της Ευρωζώνης», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.
«Η διαφάνεια θα είναι ο βασικός μας στόχος», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η αξιολόγηση αυτή θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα στη σταθερότητα των τραπεζών και στην ποιότητα των ισολογισμών τους.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αξιολόγησης
Όπως έγινε γνωστό, η αξιολόγηση των τραπεζών θα διενεργηθεί σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και με τη συνδρομή ανεξάρτητων τρίτων φορέων σε όλα τα επίπεδα στην ΕΚΤ και στις εθνικές αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η άσκηση επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: διαφάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης για την κατάσταση των τραπεζών, εξυγίανση των ισολογισμών, προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, αν και όπου χρειάζονται και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να διαβεβαιωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι τράπεζες είναι κατ’ ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες.
Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τρία στοιχεία: i) την αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας, προκειμένου να εξεταστούν από ποιοτική και ποσοτική άποψη βασικοί κίνδυνοι που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη χρηματοδότηση, ii) έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα ανοίγματα των τραπεζών μέσω του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων και των ασφαλειών, καθώς και των σχετικών προβλέψεων και iii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε σενάρια ακραίων καταστάσεων.
Τα τρία αυτά στοιχεία συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιεί ως βάση κεφαλαιακό δείκτη αναφοράς 8% κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) και θα λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που περιέχεται στην οδηγία IV σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις/στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων, τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και για το βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Οι λεπτομέρειες της άσκησης προσομοίωσης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Η συνολική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της, σε επίπεδο χώρας και τράπεζας, και τυχόν συστάσεων για τη λήψη εποπτικών μέτρων. Το συνολικό αυτό αποτέλεσμα θα δημοσιευθεί πριν από την ανάληψη από την ΕΚΤ του εποπτικού της ρόλου τον Νοέμβριο του 2014 και θα περιλαμβάνει τα πορίσματα των τριών πυλώνων της συνολικής αξιολόγησης.
Πηγή : naftemporiki.gr


View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου