Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

FW: ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

 

Feed: FIMOTRO
Posted on: Monday, August 12, 2013 10:26 PM
Author: noreply@blogger.com (fimotro)
Subject: ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 


Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέσω σχετικής εγκυκλίου, προαναγγέλλει εξαιρέσεις από το καθεστώς διαθεσιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων, την ώρα που το Μαξίμου ζητεί από τα υπουργεία να έχουν...
αποστείλει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19 Αυγούστου, τη λίστα των υπαλλήλων που θα τεθούν σε κινητικότητα.
Αναλυτικότερα, με τα κριτήρια που καθορίζει η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διασώζονται πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Οι εξαιρέσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες:

- Υπάλληλοι με αναπηρία άνω του 67%.

- Πολύτεκνοι (με περισσότερα από 4 παιδιά, που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή είναι μέχρι 25 ετών και υπηρετούν τη θητεία τους. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται οι γονείς χωρίς σύζυγο με τρία παιδιά, εφόσον είναι 23 ετών, άγαμα, σπουδάζουν ή υπηρετούν στο στρατό).

- Όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία άνω του 67% και έχουν εισόδημα χαμηλότερο των 12.000 ευρώ (η κατηγορία αφορά τέκνα ή άλλα μέλη της οικογένειας με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας).

- Μονογονεϊκές οικογενένειες.

- Όσοι έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες δυνάμει δικαστικής απόφασης, έχουν χαμηλό εισόδημα και συνοικούν με τον συμπαραστατούμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι της διαθεσιμότητας, όπως αναφέρει το «Έθνος», εξαιρείται ο ένας σύζυγος σε περίπτωση που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται

- Για τους υπαλλήλους με αναπηρία:

Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας για να διαπιστωθεί ότι η αναπηρία ξεπερνά το 67%.

- Για τους πολύτεκνους:

*Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
*Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα.
*Σε περίπτωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% ενός εκ των δύο γονέων, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα.
*Σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
*Για τους μαθητές-φοιτητές έως 25 ετών, βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής ή σχολείου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η προσκόμιση δήλωσης εφορίας του υπαλλήλου.

-Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω χηρείας ή διαζυγίου, ή εάν ο υπάλληλος με χαμηλό εισόδημα έχει με δικαστική απόφαση τη μέριμνα τέκνου που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, με χαμηλό εισόδημα:

*Πιστοποιητικό του δήμου που θα προκύπτει πως έχει τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο έως 25 ετών. Αν το παιδί σπουδάζει, χρειάζεται βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής.
*Για την απόδειξη γονικής μέριμνας, δικαιολογητικό από την δημόσια αρχή ενώ για το διαζύγιο απαιτείται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
*Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα.

-Για την περίπτωση ζευγαριού δημοσίων υπαλλήλων ο ένας σύζυγος μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαθεσιμότητα εάν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

*Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο.
*Βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζεται ο σύζυγος που να αναφέρει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα.

-Για την περίπτωση των δικαστικών συμπαραστατών χρειάζονται τα εξής έγγραφα:

*Εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που θα αποδεικνύει πως ζει με το παιδί και ότι το εισόδημά του, εξαιρούμενων των προνοιακών επιδομάτων, είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ.
*Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.


View article...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου